Natur Raps

Ramløse er omgivet af en pragtfuld og varieret natur, som er tilgængelig via stisystemerne, markveje og udyrkede arealer.

Arresø

Danmarks største sø, Arresø kan med begrænsninger besejles med både uden motor med kano og kajak samt isbåde. Arresø er fuglenes paradis. Især langs Arresøs vestside er der flere højdedrag, hvorfra der er en flot udsigt over søen.
Arresø er fuglebeskyttelsesområde. Blandt hejre, skarver og mange andre fuglearter, kan du være heldig at møde både fiske- og havørne. I området omkring Arresø er der blevet sat 22 bævere ud de seneste år.

Ellemosen og Holløse Bredning

Holløse Bredning  er et stort vådområde, der sammen med Ellemosen danner Nordsjællands største sammenhængende moseområde. Bredningen er et genoprettet søområde med øer og et værdifuldt og fantastisk opholdssted for massevis af fugle. Der går en sti fra Tibirke ned til Holløse Bredning, hvor Naturstyrelsen har bygget et fugleskjul i et gammelt pumpehus. Herfra kan man betragte fuglelivet. I 2009 blev der udsat bævere i Holløse Bredning.

Fra Præstegårdsforpagterboligen går der en sti ned til Ellemosen. Her er der opsat to sæt borde/bænke.

Tisvilde hegn og Tibirke bakker

Ved Bækkebro findes der en parkeringsplads, som er et godt udgangspunkt for ture i skoven, der rummer mange naturtyper. Som eksempler kan nævnes Troldeskoven, der blev fredet for over 100 år siden, og i dag er en af Tisvilde Hegns største attraktioner. Et andet er Enebærdalen, der er et helt specielt, lyst og åbent naturområde i Tisvilde Hegn. Området er stærkt kuperet med enkeltstående gamle træer og masser af ene.

Øst for Tisvilde Hegn ligger Tibirke Bakker på fronten af sandets udbredelse mod øst. Velhavere og kunstnere købte grunde i Tibirke Bakker i starten af det 19. århundrede, fordi de var betaget af områdets skønhed og karakter. De lyngbeklædte bakker består af store, bølgede moræneskråninger og er på deres højeste punkt hævet 57 meter over havets overflade. Det er tilladt at færdes på veje og stier, som bl.a. fører til et storslået udsigtspunkt midt i området, hvorfra man kan skimte Arresø, Gribskov og Roskilde Fjord.

Det åbne land

Ramløse ligger højt i landskabet. Mod sydvest åbner det sig mod Arresø. Landskabsdannelsen er primært morænelandskab og dødislandskab. Det betyder at landskabet er et generelt småbakket terræn, vekslende fra jævnt til kuperet til forholdsvis stejle skrænter ned mod vandet langs søkysten. Arealanvendelsen er dels åbent agerland og dels blandede bebyggelsesformer.

Mod Nordvest åbner det sig mod Ellemosen, Tisvilde hegn og Tibirke bakker. Det er hovedsagligt intensivt, opdyrket agerland. Her er terrænet jævnt til småbakket. Generelt er der vidt udsyn over selve agerlandet i sammenhæng med de store vådområder i og omkring Ellemosen og Holløse Bredning.