Begge arrangementer aflyses. Ikke blot pga corona, men også pga af at meninghedsådene ikke agter at sammenlægge meninghedsrådene på nuværende tidspunkt. Man kan derfor se bort fra denne artikel.

menighedsraadet 07

Onsdag den 25. marts afgør et menighedsmøde i hvert sogn, om menighedsrådene skal lægges sammen eller ej.

Menighedsrådsloven åbner mulighed for, at menighedsråd kan lægges sammen i et pastorat, så der stadigvæk er to sogne, men kun et råd. Det kan kun ske, hvis begge menighedsråd er enige, og hvis de fremmødte på et offentligt menighedsmøde i begge sogne stemmer for. Menighedsrådene i Ramløse og Annisse foreslår en sådan sammenlægning fra næste valgperiode, som starter 1. søndag i advent 2020 – dvs. den 29. november. Valget til de nye menighedsråd finder sted den 15. september.

Baggrunden

Den største del af menighedsrådenes arbejde er fælles anliggender. Det gælder de fleste bygninger – nemlig præstegård, sognelænge, forpagtergård – og det gælder den største del af personalet – nemlig organist, kirkesanger, sognemedhjælper, regnskabsfører og kordegn. Præsterne er ikke ansat under menighedsrådene, men dem ”deler” vi jo også.

Det er desuden f.eks. et fælles anliggende, når præstegårdsjorden skal bortforpagtes. Det betyder, at de fleste beslutninger skal tages i begge menighedsråd eller på fællesmøder. Et fælles menighedsråd vil reducere antallet af møder betragteligt. Når der er to menighedsråd med så mange fælles berøringsflader, sker der også ofte det, at der opstår små misforståelser og skæve beslutningsgange – ikke af ond vilje, men fordi sagerne dobbeltbehandles og kommunikationen derfor er besværlig.

I disse tider, hvor det er svært for mange foreninger og institutioner at hverve frivillig arbejdskraft, er det vigtigt, at det arbejde, der lægges af frivillige i menighedsrådet, ikke bruges på overflødige møder og uhensigtsmæssige arbejdsgange. Kræfterne må meget hellere anvendes til at skabe liv og vækst og udvikling i og omkring kirkerne. Det er meget vigtigere og meget sjovere! En sammenlægning vil spare lidt penge, da udgifterne til honorarer til formand og kontaktperson halveres.

Først og fremmest er samarbejdet mellem de to menighedsråd meget positivt, og der er enighed i begge råd om, at en sammenlægning er en god ide. De konflikter og meningsforskelle, der tidligere har været i menighedsrådene, har i øvrigt altid været på tværs af sogneskellet. Der er ingen, der kan huske, at der nogensinde har været konfliktstof mellem de to menighedsråd.

Forslaget

Et fælles menighedsråd kan sammensættes på forskellige måder. Udgangspunktet er, at et menighedsråd består af 5 valgte medlemmer + 1 for hvert påbegyndte 1000 folkekirkemedlemmer i sognet. Det betyder, at der i Annisse er 6 medlemmer (1845 folkekirkemedlemmer) og i Ramløse 7 medlemmer (2482 folkekirkemedlemmer) – altså i alt 13 medlemmer i de to råd. Hvis der kun havde været et sogn, havde menighedsrådet haft 9 medlemmer (4327 folkekirkemedlemmer). Reglerne for en sammenlægning siger så, at der skal være mindst 9 medlemmer (det samlede antal) og højst 13 (summen af de to). Indenfor de rammer fastlægger de to menighedsråd fordelingen.

Vi foreslår, at der vælges 6 medlemmer samt suppleanter fra hvert sogn. Vi foreslår desuden, at den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kontaktperson, og at begge sogne skal være repræsenterede i dette. I hvert sogn er der fortsat et kirke- og kirkegårdsudvalg, og der er 2 regnskaber med egen kasserer i hvert sogn. Det besluttes, at såfremt et flertal af de valgte fra et sogn forlanger det, og det bekræftes ved et menighedsmøde, ophører sammenlægningen med virkning fra førstkommende valgperiode.


Rent praktisk

Når de to menighedsråd har vedtaget sammenlægningen, skal forslaget ifølge reglerne fremlægges på menighedsmøder i begge sogne. Her skal menighedsrådene forklare nærmere, svare på spørgsmål om sammenlægningen og om menighedsrådets arbejde, og lægge op til drøftelse. Det hele slutter med en afstemning blandt de fremmødte, og resultatet af denne afgør forslagets skæbne De to menighedsmøder bør principielt foregå samtidig, så resultatet af det ene møde ikke påvirker det andet, og menighedsrådene har afsat onsdag den 25. marts til at være dagen.


Der afholdes altså menighedsmøde med en sammenlægning af de to menighedsråd på dagsordenen onsdag den 25. marts kl. 20 i Sognelængen i Ramløse og i Huset i Kirkestræde i Annisse. Vi håber, at mange vil deltage i debatterne og i afstemningerne…


Forbehold Menighedsrådenen skal vedtage den endelige udformning af sammenlægningsvilkårene på et møde efter deadline, så enkelte detaljer kan blive ændret. Følg med på hjemmesiden: www. ramloese-annisse-kirker.dk.