På en ekstraordinær generalforsamling i Ramløse Borgerforening den 30. april 2019 blev det besluttet at ophæve Ramløse Borgerforening.

Ophævelsen af borgerforeningen er kulminationen på et længere forløb, som man har kunnet følge her i Ramløse Guiden hen over vinteren.

Baggrunden var et forslag fra bestyrelsen til ændringer af foreningens vedtægter – et forslag som blev fremlagt på foreningens ordinære generalforsamling i februar, men som blev forkastet af et flertal af de fremmødte medlemmer på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvilket fik den konsekvens, at bestyrelsen valgte at gå af og overlade pladsen til nye og friske kræfter.

I løbet af marts måned blev det forsøgt at finde personer, som havde tiden og lysten til at drive borgerforeningen videre i en ny bestyrelse. Dette lykkedes imidlertid ikke, så på to ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis den 16. april og 30. april blev det vedtaget at ophæve borgerforeningen.
På begge generalforsamlinger var vedtagelsen enstemmig.

På den sidste af de to generalforsamlinger blev det også vedtaget hvorledes borgerforeningens aktiviteter og aktiver skal forvaltes efter ophævelsen af foreningen.

 

borgerforening 01

 

Fordeling af borgerforeningens kapital

Ifølge vedtægterne skal det besluttes af den ophævende generalforsamling hvorledes foreningens kapital skal anvendes til almene formål i Ramløse. Det blev vedtaget, at borgerforeningens egenkapital bliver overdraget til Ramløse Guiden, som i forvejen har en velfungerende
proces for uddeling af midler til almene formål i Ramløse.

En vis del af den kapital, som overdrages til Ramløse Guiden, er dog øremærket til specifikke formål, idet et beløb er reserveret til finansiering af det nyplantede egetræ ved skolen og et beløb er reserveret til afsluttende aktiviteter i den store renovering af gadekæret.

Videreførelse af borgerforeningens sociale aktiviteter

Undervejs i forløbet har det været forsøgt at finde aftagere til borgerforeningens ”sociale aktiviteter” så som opstilling og tænding af byens juletræ, pasning af byens flagstang, vedligeholdelse af borgerforeningens
bænke i byen m.v.

Det har imidlertid ikke været muligt at finde aftagere til disse tiltag, så det må konstateres, at disse aktiviteter ikke videreføres medmindre andre organisationer i byen på et senere tidspunkt vælger at samle disse aktiviteter op.

Videreførelse af borgerforeningens aktiviteter ved gadekæret

Det har ligeledes været forsøgt at finde aftagere til den vedligeholdelse af byens gadekær, som hidtil har været varetaget af borgerforeningen. Men heller ikke til disse aktiviteter har det været muligt at finde aftagere. Det må derfor konstateres at en løbende vedligeholdelse af gadekæret ikke videreføres før andre på et tidspunkt vælger at videreføre disse aktiviteter.

Borgerforeningens materiel

Som bekendt ligger borgerforeningen inde med en mængde materiel i form af festtelte, borde, stole, pavilloner, lyskæder, flagstænger, etc. Det blev på den sidste generalforsamling foreslået, at der etableres en
”Ramløse Foreningsgrejbank”, som kan overtage dette materiel, hvorefter byens foreninger og organisationer kan have adgang til at gøre brug af grejet uden beregning – så længe grejet kan holde.

Generalforsamlingen så positivt på dette forslag, og det blev derfor med enstemmighed besluttet at give et udvalg bestående af Henning Jørgensen, Michael Schou og Anders Bastrup fuldt mandat til at disponere over borgerforeningens materiel – herunder at inkludere dette i en eventuel fremtidig grejbank.

Etableringen af grejbanken er i skrivende stund ikke påbegyndt, men vi vil vende tilbage med uddybende information når grejbanken er en realitet.

En epoke er slut!

Ramløse Borgerforening blev stiftet i 1945, og foreningen nåede således at blive 74 år. Igennem disse mange år har borgerforeningen været involveret i et væld af meget forskelligartede aktiviteter lige fra etablering af gadebelysning i byen til afholdelse af store gadekærsfester og sommerfester i 70’erne, 80’erne og starten af 90’erne. I de senere år har borgerforeningen stået i spidsen for de store ”Ramløse Familiefestivaller” ved gadekæret, de store Midsommerfester på havnen og en del andre aktiviteter, som byen har kunnet samles om.

Men alting har en ende – og her sluttede det altså for Ramløse Borgerforening.

På vegne af den sidste bestyrelse i borgerforeningen vil jeg gerne sige ”tak fordi I var med os – det var sjovt så længe det varede”.

Henning Jørgensen
Den sidste formand i Ramløse Borgerforening