Tirsdag den 16. april 2019 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i Ramløse Borgerforening. Dagsordenen var at vælge en ny bestyrelse i foreningen - subsidiært at vedtage en ophævelse af foreningen såfremt en ny bestyrelse ikke kunne vælges.

Det lykkedes ikke på generalforsamlingen at få valgt en ny bestyrelse, og det blev derfor af generalforsamlingen vedtaget, at borgerforeningen skal ophæves.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling kan læses nedenstående.

Gadekaer 03


Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Ramløse Borgerforening

Tid og sted: Tirsdag den 16. april 2019 kl. 19:30 i Ramløse Sognelænge
Deltagere: 13 medlemmer.
Dagsorden: Beslutning om valg af ny bestyrelse i foreningen, subsidiært at vedtage ophævelse af Ramløse Borgerforening.

Den fungerende formand Henning Jørgensen bød velkommen, og Michael Schou blev valgt til dirigent. Til referent blev valgt Anders Bastrup.

Der var mødt 13 stemmeberettigede personer op på generalforsamlingen. En person forlod dog generalforsamlingen før afstemningerne således at der var 12 stemmeberettigede personer til stede.

Henning Jørgensen ridsede formålet med denne ekstraordinære generalforsamling op:
a. At få valgt en ny bestyrelse til foreningen, således at foreningen kan fortsætte sit virke.
b. Subsidiært – i det tilfælde at en ny bestyrelse ikke kan vælges, at iværksætte en ophævelse af foreningen i overensstemmelse med vedtægternes §8.

Mette Larsen havde meldt sin interesse i at medvirke til en løsning, men kunne ikke selv stille op til bestyrelsen på grund af inhabilitet, da Mette arbejder med foreninger og idræt i Gribskov kommune.

Efter en spørgerunde bordet rundt var der ingen umiddelbare kandidater til bestyrelsen. Dette ledte til en forespørgsel til den seneste bestyrelse, om hvorvidt der var interesse for at fortsætte i en periode indtil eventuelle kandidater viser sig. Henning, Anders og Michael tilkendegav imidlertid alle, at de ikke ønskede dette, og med Peter Nielsen som eneste undtagelse, var dette også tilfældet for de resterende tidligere bestyrelsesmedlemmer. Alle ville dog gerne indgå i diverse foreningsaktiviteter som menige foreningsmedlemmer.

En mulig ny bestyrelse med Peter Nielsen, Ulla, Lizzie og Beth var kortvarigt på tegnebrættet, men bortfaldt efter nogen diskussion om opgaver, kompetencer, erfaringer med kasserer posten, samt ikke mindst erkendelsen af, at en sådan bestyrelse blot ville have til formål at holde kunstigt liv i foreningen på ubestemt tid.

Efter flere kommentarer, og endelig forespørgsel fra dirigenten, blev der konstateret enighed om at der ikke kan stilles en ny bestyrelse.

Konsekvensen blev en afstemning om ophævelse af Ramløse Borgerforening. Ved håndsoprækning stemte samtlige 12 tilstedeværende medlemmer for ophævelse af foreningen.

Ophævelsen af foreningen skal bekræftes på en ny Generalforsamling, som allerede er indkaldt til tirsdag d. 30. april kl. 19.30 i Ramløse Sognelænge.

Ved ophævelse skal foreningens formue jfr. vedtægterne uddeles til alment formål i Ramløse, efter Generalforsamlingens vedtagelse. Derfor fremlagde den midlertidige ledelse en aktuel balance udvisende en egenkapital på i alt 47.854,18 kr.

Af egenkapitalen er følgende allerede øremærket / hensat:
• Kr. 7.500,00 er øremærket til betaling af nyt træ til Ramløse Skole. Træet er indkøbt.
• Kr. 6.513,08 er øremærket til beplantning ved Gadekæret. Beløbet skal enten anvendes, eller tilbagebetales til Gribskov Kommune.

Den resterende ikke-disponerede egenkapital på 33.841,10 kr. skal anvendes til almene formål i Ramløse. Endvidere skal det afklares hvad der skal ske med foreningens øvrige aktiver og aktiviteter. Rent praktisk undersøges 2 muligheder:

- Det undersøges hvorvidt Lokalrådet ønsker at overtage foreningens ”sociale opgaver” – det vil i praksis sige forpligtelsen til at vedligeholde gadekæret, forpligtelsen til at afholde juletræstænding samt øvrige ”sociale arrangementer” som hidtil har været varetaget af borgerforeningen. Dette forudsætter dog både interesse fra Lokalrådets side samt en løsning af eventuelle vedtægtsmæssige konflikter i Lokalrådet.

- Det blev foreslået at den ikke-disponerede del af egenkapitalen overføres til Ramløse Guiden til uddeling på lige fod med Guidens øvrige uddelinger til almene formål. Guiden har velfungerende procedurer for ansøgning og tildeling af midler, og stor erfaring med at uddele til relevante formål i Ramløse.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at disse løsninger skal klarlægges af den midlertidige ledelse, til den sidste Generalforsamling.

Foreningens udstyr (telte, stole / borde), lyskæder etc. kan enten uddeles til andre foreninger, eller indgå i en kommende ”Grej-Bank” som forsøges oprettet blandt byens øvrige foreninger.

Det blev til sidst vedtaget at den midlertidige ledelse skal udsende en status til foreningens medlemmer, pr. e-mail og i det omfang det er praktisk muligt pr. omdeling, så flest mulige medlemmer er opmærksomme på, at foreningen ophæves den 30. april 2019, såfremt ingen medlemmer stiller med en ny bestyrelse.

Referat slut.