Ramløse Borgerforening er lukningstruet …  Hermed indkaldes til generalforsamling – og eventuelt en ekstra generalforsamling, hvis ingen kandidater til en ny bestyrelse har meldt sig …

t borgerforen min

Som de fleste ved i skrivende stund, så er Ramløse Borgerforening efter to generalforsamlinger havnet i en ganske usædvanlig situation. I forsøget på at opdatere foreningens formålsparagraf, samt andre dele af vedtægterne, blev bestyrelsens forslag nedstemt på den ekstraordinære generalforsamling den 26. februar 2019. Som konsekvens har den resterende del af bestyrelsen besluttet at lade nye kræfter komme til. Dette vil være rigtigst, og samtidig også nok sundt, da der jo viste sig at være en noget tøvende opbakning til bestyrelsens forslag.

Da foreningen siden den ekstraordinære generalforsamling har været uden bestyrelse, varetages administrationen af foreningen midlertidigt af et forretningsudvalg bestående af Henning Jørgensen, Anders Bastrup og Michael Schou. Vi har allerede kommunikeret på ramloseguiden.dk og i e-mails til medlemmerne, at der i løbet af hele marts 2019 ville være mulighed for at melde sig til de ledige pladser i bestyrelsen. Alle gode kræfter, der har lyst og tid til at påtage sig opgaven, kan vælges på en ny generalforsamling som vi tager initiativ til at gennemføre.

Skulle der, mod forventning, ikke være nogen interesserede der vil løfte opgaven, er vi forpligtet til at konstatere dette, og iværksætte en ophævelse af Ramløse Borgerforening. I dette tilfælde reguleres processen i vedtægternes §8:

Ophævelse af foreningen kan kun ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Eventuelle midler skal i så fald anvendes til alment formål i Ramløse efter generalforsamlingens vedtagelse.

Da vi i skrivende stund ikke har sikkerhed for, at der kan etableres en ny bestyrelse, må vi forudse ét af følgende to scenarier:

• Nye kandidater har meldt sig, og vi kan afholde generalforsamling med det ene punkt at indvælge disse i en ny bestyrelse.

• Ingen kandidater har meldt sig, og vi må derfor afholde to generalforsamlinger med det ene formål at ophæve borgerforeningen. I dette tilfælde skal der så på disse generalforsamlinger også vedtages hvilke(t) gode formål, der skal modtage foreningens opbyggede egenkapital og øvrige aktiver.

Derfor indkalder vi hermed til ekstraordinære generalforsamlinger i Ramløse Borgerforening:

 

Tirsdag den 16. april kl. 19.30 i Ramløse Sognelænge.

Dagsorden:

- Indvælgelse af ny bestyrelse, såfremt kandidater melder sig - eller

- Ophævelse af foreningen jfr. vedtægternes §8.

 

Tirsdag den 30. april kl. 19.30 i Ramløse Sognelænge.

Dagsorden:

- Ophævelse af foreningen jfr. vedtægternes §8.

 

Generalforsamlingen den 30. april afholdes kun i tilfælde af, at borgerforeningen må ophæves jfr. ovenstående.

 

Med venlig hilsen
Henning Jørgensen, Anders Bastrup & Michael Schou