Velkommen til generalforsamling den 12. marts kl. 19.30 i Møllens gæstgiveri. Hør om en aktiv mølle med mange arrangementer og planer for fremtiden ...

mllen 1

Når Ramløse Mølleforening i marts måned afholder generalforsamling, kan foreningen se tilbage på en sæson, hvor mølledagene har været pænt besøgt, og hvor møllen derudover har været besøgt af skole, børnehus, dagpleje og pilgrimme, samt grupper og foreninger.

Mølleforeningen er også glade for, at medlemstallet er stabilt. Det ser vi som et udtryk for en fortsat stor opbakning til møllen og mølleforeningens arbejde, samt mølledagene og øvrige aktiviteter på møllen.

Generalforsamling

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.30 holder mølleforeningen den årlige, ordinære generalforsamling i Ramløse Mølles gæstgiveri.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Formandens beretning og drøftelse af foreningens virksomhed.

3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest den 6. marts.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

2 suppleanter
1 revisor
1 revisorsuppleant

6. Fastsættelse af det årlige kontingent (er pt. på 100 kr. årligt)

7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres kaffe og mølleboller. Derefter er der åbent for almindeligt, hyggeligt samvær.

Aktiviteter

Foreningen glæder sig over, at det er blevet en tradition, at alle børnene fra Ramløse Børnehus og dagplejen besøger den julepyntede mølle den 1. onsdag i advent. Således også den seneste jul.

Torsdag den 13. december havde vi besøg af de mindste klasser fra Ramløse Skole. Ved disse besøg hygger børn og voksne sig sammen med fortællingen om møllen og møllenissen. Pebernødder, sang og harmonikamusik hører naturligvis også med til en hyggelig og spændende juletur på møllen.

Dette vil formanden for Ramløse Mølleforening, Paul Plant bl.a. komme ind på i sin beretning.

Vedligeholdelse af møllen

Vor smukke, historiske mølle har jo en del år på bagen. Den nuværende mølle blev bygget i 1909 efter at den i 1908 nedbrændte sammen med det daværende savskæreri.

Af større reparationer efter den tid kan nævnes skift af møllevinger og renovering af møllehatten i 1974. I 1981 var den gal igen. Da blæste hat og vinger af møllen under et kraftigt stormvejr, men takket være stor lokal opbakning og støtte fra mange sider, ikke mindst fra den daværende Helsinge Kommune blev møllen også denne gang genrejst.

"Omgangen" skal fornyes

Nu er turen så kommet til endnu et større vedligeholdelsesarbejde. Denne gang er det den såkaldte "omgang", der skal fornyes grundet 40 års slid og ælde, og fordi der trænger vand ind i møllekonstruktionen.

Det er et større og højt specialiseret arbejde, som kræver stor faglig indsigt og erfaring, idet omgangens konstruktion griber ind i selve møllebygningen.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med Gribskov Kommune og Karen Fhær Jensen. Det vil blive udført for én sektion ad gangen, ligesom der vil blive taget de størst mulige hensyn til publikum, så årets mølledage kan gennemføres som planlagt.