Generalforsamling i Foreningen RAMhuset tirsdag den 20. marts kl. 19.00 i Café Lærerværelset.

RAM HUSET logoDagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
 • Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
 • Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 • Valg af formand
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 suppleanter for 1 år
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
 • Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde seneste 14 dage før afholdelsen.