Dette er tredje nyhedsbrev der udsendes i forlængelse af beslutningen om at gennemføre et pilotprojekt i Ramløse.

Nyhedsbrevet vil informere om, hvem der er ansat som skoleleder og præsentere jer for gruppen af medarbejdere på Ramløse Skole, Ramløse FO og Skolehuset efter sommerferien. Herudover indeholder nyhedsbrevet en overordnet opsamling af opmærksomhedspunkter fra processen før sommerferien, herunder svar på de spørgsmål som styregruppen har mulighed for at svare på i denne del af processen. Afslutningsvis indeholder nyhedsbrevet en orientering om de praktiske løsninger samt en overordnet tidsplan for august og september.

Det næste nyhedsbrev udsendes i slutningen af september.

Ny skoleleder tiltræder den 1. august

Ansættelsesudvalget har valgt at ansætte Thomas Nørregaard i stillingen som skoleleder på Ramløse Skole. Thomas Nørregaard har mange års erfaring fra Folkeskolen - både fra specialområdet og den almene del. De sidste tre år han været afdelingsleder for Gribskov Kommunes specialklasser. Thomas begynder på Ramløse Skole den 1. august, men vil allerede møde personalet inden de går på sommerferie.

Thomas Nørregaard, er 43 år gammel, far til to piger på 14 og 17 år og bosiddende med sin familie i Frederiksværk. Thomas har store ambitioner og det afgørende pejlemærke er børnenes trivsel og læring. "Jeg er oprigtig optaget af, at få mennesker til at lykkes bedst muligt - og det gælder alle der er en del af Ramløse Skole" udtaler Thomas, der glæder sig til at komme i gang.

Thomas Norregaard


Ramløse Skoles medarbejdere pr 1. august

Skemaet herunder viser Ramløse Skolens medarbejdere pr. 1 august og hvor de primært er tilknyttet.

Navn  Skole, FO eller Skolehuset
Thomas Nørregaard (skoleleder) Ramløse Skole, FO og Skolehuset
Annie Vedel-Jørgensen Ramløse Skole
Anne Marie Hedeboe Ramløse Skole
Bettina Olsson Pedersen Ramløse Skole
Hanne Mikkelsen Ramløse Skole
Laura Madsen Ramløse Skole
Mette Bechgaard Holm Ramløse Skole
Marianne Køhler Kreutzer Ramløse Skole
Michael Ejby Larsen Ramløse Skole
Mira Wittrock Larsen Ramløse Skole
Mads Lund Jensen Ramløse Skole
Bente Arentoft Nielsen Ramløse Skole, FO
Hannah Luxhøj Lauridsen Ramløse Skole, FO
Helle Søeborg Nielsen Ramløse Skole, FO
Jessie Bach (FOpædagog) Ramløse Skole, FO
Pauline Broholm Madsen Ramløse Skole, FO
Hanne Wolter Strate Ramløse Skole, FO
Birgitte Nielsen Ramløse Skole, FO
Camilla El Hadad Ramløse Skole, Skolehuset
Camilla Holm Ramløse Skole, Skolehuset
Camilla Hartmann Nagel Ramløse Skole, Skolehuset
Charlotte Munk Wendel Ramløse Skole, Skolehuset
Jannie Jeppesen Ramløse Skole, Skolehuset
Merle Slot Dabelsteen Ramløse Skole, Skolehuset
Pernille Møller Ramløse Skole, Skolehuset
Mia Kofoed Haaeman Ramløse Skole, Skolehuset
Christoffer Madsen Ramløse Skole, Skolehuset
Else Pedersen (sekretær) Ramløse Skole, FO og Skolehuset
Torben Nielsen (teknisk serviceleder) Ramløse Skole, FO og Skolehuset


Mira Wittrock Larsen er valgt som tillidsrepræsentant for Ramløse Skole.

Der er indgået aftale med den nuværende leder af FO Lene Forsberg om, at hun varetager ledelsen af Ramløse FO frem til jul.

Der er indgået aftale med Nordstjerneskolens info-rådgiver Henrik Lykke Johansen om, at han varetager denne funktion på Ramløse Skole indtil andet besluttes.

Opsamling fra processen før sommerferien

I forlængelse af den politiske beslutning har der været afholdt et forældreorienteringsmøde (22. maj) og et borgermøde (13. juni). På borgermødet blev der gennemført en proces, hvor deltagerne kunne bidrage med input til den fremadrettede proces:

1) Hvilke opmærksomhedspunkter vil jeg fremhæve for den kommende skoleleder og samarbejdet efter 1. august? 2) Hvad kan jeg bidrage med for at styrke relationen mellem børnehus, skole og lokalsamfund i Ramløse? 3) Spørgsmål, som jeg mangler svar på?

Alle input (alle de gule post-it) fra processen fra borgermødet samt øvrige input og opmærksomhedspunkter fra henholdsvis forældreorienteringsmødet og styregruppemøder vil blive overdraget til den nye skoleleder.

Styregruppen har udarbejdet en overordnet opsamling fra hele processen før sommerferien. Opsamlingen beskriver de centrale opmærksomhedspunkter, som der er blevet synlige i processen før sommerferien. Opsamlingen indeholder følgende opmærksomhedspunkter:

 • Der bør gennemføres en undersøgelse som kan svare på, hvorfor forældre i Ramløse Skoles distrikt henholdsvis tilvælger og fravælger Ramløse Skole. Undersøgelsen kan være et godt udgangspunkt for den lokale proces.
 • Ramløse Skole (skole, FO og Skolehus) skal have en proces, hvor det bliver tydeligt, hvad Ramløse Skole står for. Processen skal gerne bidrage til, at Ramløse Skole tiltrækker børn fra lokalmiljøet, men også gerne børn fra andre distrikter/områder.
 • Der opfordres til et stærkt samarbejde på matriklen, herunder identificere og udnytte driftsmæssige fællesskaber, hvor det giver mening (f.eks. med børnehuset).
 • Der bør være fokus på at udnytte muligheder for samarbejde, herunder samarbejde om faciliteter mellem skole, børnehus, Ramløse Idrætsforening, Ramløsehallen, RAM-huset etc.
 • Der opfordres til et stærk samarbejde omkring børn på matriklen, som er fagligt eller socialt udfordret, herunder et stærkt samarbejde omkring den tidlige forebyggende indsats.
 • Der opleves både fordele og ulemper ved rullende skolestart. Rullende skolestart bør revurderes.
 • Mulighed for etablering af udskoling på Ramløse Skole bør indgå i overvejelserne, når man tænker skolens udvikling på sigt.
 • Der bør være et fokus på, at alle elever bliver så dygtige som de kan, herunder at de fagligt stærke elever udfordres.
 • Der bør være fokus på en god kommunikation mellem skole, forældre og elever. Overordnet skal kommunikationen omkring Ramløse Skole have fokus på de gode historier og fortællinger. Ramløse Skoles forældreintra, personaleintra og hjemmeside etableres og justeres, således der er en brugbar og god platform for kommunikation.
 • Der opfordres til at traditioner, fester og særlige arrangementer bliver højdepunkter i hverdagen på matriklen, hvor også relevante aktører fra lokalsamfundet inviteres.
 • Der opfordres til at inddrage ældre medborgere i Ramløse, så de kan bidrage/hjælpe til i hverdagen på skolen.
 • I sammensætningen af skolebestyrelsen kan man overveje, hvordan lokale aktører samarbejder med bestyrelsen.
 • Lokaludvalget for Ramløse Skole kan overveje repræsentation fra børnehuset - og på sigt kan muligheden for at etablere et LU for matriklen ligeledes overvejes (børnehus, skole, FO, Skolehuset).

Spørgsmål – med svar

Styregruppen modtager løbende spørgsmål til processen. Nogle spørgsmål kan vi svare på nu, mens der er andre spørgsmål, som vi først kan finde svaret på i løbet af den kommende proces efter sommerferien. 

Følger der økonomiske midler med til projektet?

Udover den almindelig tildeling følger der ikke særskilte midler med til projektet. Ramløse Skole får en økonomi, der på mange måder ligner andre små skolers økonomi. Det kan lade sig gøre at drive skole for de penge, der tildeles. Men det kræver, at vi tænker kreativt og nogle gange anderledes end vi har været vant til for at finde de bedste løsninger. 

Hvordan vil Børneudvalget støtte den nye skoleleder?

Pilotprojektet i Ramløse har stor politisk bevågenhed og interesse. I den politiske principbeslutning fremgår det, at man fra politisk side er åben over for, og støtter op omkring, at der er frie rammer til at afprøve forskellige tiltag i projektperioden.

Hvordan evaluerer man projektet, hvilke succeskriterier er der?

Projektet vil løbende blive evalueret. I evalueringen vil der være fokus på antallet af elever på Ramløse Skole, da bundlinjen hænger sammen med, hvor mange elever der er. Herudover vil der naturligvis være opmærksomhed omkring børn, forældre og medarbejderes tilfredshed.

Hvorfor er skoledistriktet lavet om, så Skærød ikke længere hører under Ramløse Skoles distrikt?

Der er ikke ændret på skoledistrikterne siden Kommunalreformen i 2007. Vi har ikke kendskab til, hvilke bevæggrunde der har været i forhold distrikternes inddeling. Der er pt. ingen planer om ændre i skoledistrikterne.

Hvad ligger til grund for at man har valgt at fyre de lærere man har – hvilke overvejelser har man gjort sig?

De personalemæssige reduktioner skyldes tre forhold: 1) Et oparbejdet underskud på Nordstjerneskolen, 2) et faldende elevtal samt det forhold, 3) at der i det kommende skoleår vil være færre midler til alle skoler, som følge en handleplan på det specialiserede område.

Disse tre forhold har ingen sammenhæng med den politiske beslutning om Ramløse Skole, men rammer uheldigvis lige præcis oveni. Det er gældende praksis, at den slags personalereduktioner sker omkring maj måned før det kommende skoleår.

Selve reduktionerne er gennemført ud fra objektivt fastsatte kriterier, der er besluttet af Hovedsamarbejdsudvalget. Derudover har vi kigget på den enkelte medarbejders kompetencer, hensyn til fagfordeling, samt ønske om fremtidigt arbejdssted.

På baggrund af den særlige situation Ramløse Skole står overfor er reduktionerne gennemført af den nuværende ledelse, men i et samarbejde med centerchefen.

Hvor mange lærere er uddannet?

I samarbejde med Danmarks Lærerforening gennemføres der netop nu en lokal undersøgelse, der kan svare på dette spørgsmål. Vi forventer et resultat af undersøgelsen senere på året.

Hvor mange elever kan vi tåle at udmelde før vi skal fyre endnu en lærer?

Det er svært at give et entydigt svar på, da det kommer an på ”hvilke” elever en skole udmelder. Som udgangspunkt sker personaletilpasninger i Gribskov Kommune i foråret – og næste gang i foråret 2018.

Hvornår ved jeg hvordan mit barns første skoledag kommer til at se ud?

Der er meldt følgende ud på forældreintra. Eleverne skal møde torsdag den 10. august kl. 8.00 - 12.00, hvorefter FO vil være åben. Fredag den 11. august følger eleverne klassernes skemaer.

Kan Ramløse FO fremadrettet selv bestemme deres takst?

Nej, taksten for FO i Gribskov Kommune fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Underskuddet på Nordstjerneskolen. Undersøger man præcist hvor det er opstået. Er det retfærdigt at en lille skole skal tage del i underskuddet, hvis det ikke er dem, der er årsagen?

Nordstjerneskolens regnskab for skoleåret 2016/2017 opgøres i efteråret 2017. I den forbindelse vil centerchefen vurdere fordelingen af et eventuelt underskud.

Hvor mange skal deltage i den nye skolebestyrelse og hvordan bliver sammensætningen?

Skolebestyrelsen består af repræsentanter for forældrene, repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere (skal udgøre mindst 2 pladser i bestyrelsen), repræsentanter for eleverne (de skal udgøre mindst 2 pladser i bestyrelsen). Herudover kan der eksempelvis indgå repræsentanter for lokalsamfundet eller andre lokale samarbejdspartnere.

Børn med specielle behov, f.eks. ordblinde hvordan tænkes støtte, - er der IT /computere efter sommerferien? Og er der plads/penge til de børn, som har faglige udfordringer?

Frakoblingen fra Nordstjerneskolen har ikke ændret på reglerne ift. børn med specialle behov. Der gælder de samme regler som før, f.eks. at skolen stiller digitale hjælpemidler og programmer til rådighed på skolen, og at der er ressourcer til de børn, som har faglige udfordringer.

Hvordan sikrer vi innovation og nytænkning om Ramløse Skole, hvem kan hjælpe med at skabe et nyt skoletilbud?

Forudsætningen er en god og konstruktiv lokal proces, hvor alle dem der kan, bidrager med viden og ideer. Forudsætningen er også en dygtig skoleleder, der står i spidsen for processen, herunder er en positiv opbakning fra forældre og lokalsamfund afgørende for et succesfyldt og attraktivt skoletilbud, som tilvælges.

Tak for tålmodigheden!

Etableringen af Ramløse Skole som en selvstændig enhed er en omfattende proces, hvor vi skal finde løsninger på en række områder - også af mere praktisk karakter.

Eksempelvis skal Ramløse Skole have nyt telefonnummer og en digital postkasse. Skoledistrikt for Ramløse Skole skal genetableres. Eleverne fra den kommende Ramløse Skole skal afkobles og genoprettes i diverse datasystemer. Der skal med tiden opbygges en selvstændig hjemmeside til Ramløse Skole.

Der er netop nu ved at blive opbygget et selvstændigt forældreintra for Ramløse Skole. Det er identisk med det intra, som I har adgang til og anvender i dag. Der ændres IKKE adgangskoder (UNI log in). Vi forventer, at det nye forældreintra træder i kraft pr. 1. august. Hvis der er behov for teknisk support i overgangsfasen kan man kontakte Alex Schrøder fra CBU i perioden den 7. august – 16. august: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Generelt gælder det, at de nuværende løsninger anvendes indtil noget andet meldes ud. Eksempelvis bruger I skolens nuværende telefonnummer (via Nordstjerneskolen) indtil et nyt hovednummer udmeldes. Hvis der opstår udfordringer i forbindelse med etableringen af telefoner, er I velkommen til at benytte et midlertidigt nummer til Ramløse Skole tlf. 7249 9228 (skolens kontor).

Vi arbejder på og håber, at de fleste løsninger vil være på plads i løbet af de første måneder i det nye skoleår. Vi er også opmærksomme på, at der i frakoblingsperioden kan forekomme udfordringer, som vi på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at have blik for.

Kontakt skolen, hvis der er noget vi bør være opmærksomme på.

Vi vil på forhånd bede om jeres forståelse og tålmodighed.

Overordnet tidsplan for august og september

Tidspunkt  Aktivitet
1. august  Ny skoleleder tiltræder
8. august Styregruppemøde
10. august 1. skoledag
august  Skoleleder introduceres til skole, FO og Skolehuset
august

Skoleleder har opstarts- og introduktionsmøder med:

• Ramløse Børnehus og dagplejen i Ramløse

• RAMhuset • Lokalrådet

• Matrikelrådet

• Ramløse Idrøtsforening og Ramløsehallen

Vi vil bede børnehus, Ramhuset, Lokalrådet, Rif/ Ramløsehallen, matrikelrådet etc. selv tage initiativ til at invitere den nye skoleleder til et opstarts- og introduktionsmøde.

august Forberedelse af skolebestyrelsesvalg
august Forberedelse af valg til lokaludvalg /medarbejderudvalg (LU)
september Valg til skolebestyrelse
september Valg til lokaludvalg/ medarbejderudvalg(LU) Ramløse Skole
september Nyhedsbrev


Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte et af styregruppemedlemmerne, som enten kan svare eller bringe spørgsmålet ind i styregruppen. Vi vil svare på spørgsmål via mail og nyhedsbreve.

Næste nyhedsbrev udsendes i slutningen af september.

Vi ønsker alle en god sommerferie.

Venlig hilsen styregruppen.

 

Formand for styregruppen: Anne Steffensen, centerchef CBU

Forældrerepræsentanter for Ramløse Skole og Ramløse Børnehus: Hanne Svendsen, Monica Sonne

Ledelsesrepræsentant for Ramløse Børnehus: Jette Wrem

Medarbejderrepræsentant for Ramløse Børnehus: Lone Fredsbo

Medarbejderrepræsentant for Ramløse Skole: Mira Wittrock Larsen

Medarbejderrepræsentant for Skolehuset: Camilla Holm

Medarbejderrepræsentant for FO Ramløse Skole : Hannah Lauritsen

Teknisk Serviceleder på Ramløse Skole: Torben Nielsen

Repræsentant for Lokalrådet og RAMhuset: Betty Schachtschbel

Konsulent og tovholder, Ellen Margrethe Holmsted Jensen