Som et led i arbejdet med den kommende struktur for Ramløse Skole, har Gribskov Kommune den 16. maj udsendt et nyhedsbrev til skolens forældre. Da emnet har stor betydning for en stor del af byens borgere har vi valgt at gengive hele nyhedsbrevet her.

Pilotprojekt i Ramløse

Nyhedsbrev til forældre

16. maj 2017

Beslutning og formål med pilotprojekt

I april vedtog Gribskov Kommunes Byråd et forslag om at igangsætte et 4-årigt pilotprojekt i Ramløse. Projektet gennemføres i perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021. Projektets formål er at styrke samvirket og samarbejdet mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og lokalsamfundet.

Projektet er opstået på baggrund af et politisk initiativ og tager afsæt i en ambition om at understøtte den fortsatte udvikling af Ramløse. Det ønskes, at Ramløse skal være et bæredygtigt lokalsamfund med et lokalt dagtilbud og en lokal skole. Helt konkret betyder det, at projektet bl.a. skal være med til at øge andelen af forældre, som vælger den lokale folkeskole. Projektet bygger således på et ønske om at bevare en lokal skole i Ramløse.

Pilotprojektet er først og fremmest et lokalt projekt drevet af en lokal proces. Med principbeslutningen fra politisk side er der lagt op til, at det er de lokale kræfter, der skal i spil og finde de bedste løsninger for Ramløse.

Pilotprojektet vil således have fokus på at skabe en stærk kobling mellem lokale kræfter i dagtilbud, skole og lokalsamfund, der gensidigt kan berige hinanden og motivere det lokale engagement.

Det betyder også, at der i projektperioden kan afprøves alternative samarbejdsstrukturer, samarbejdsformer samt nye måder at organisere hverdagen i dagtilbud og skole. Det kan f.eks handle om at finde løsninger på, hvordan et indskolingsforløb kan se ud, herunder drøftelsen af rullende skolestart og aldersintegreret undervisning. Det kan også handle om, hvordan mellemtrinnet eller fritidsordningen (FO) kan organiseres eller hvordan dagtilbuddet kan arbejde med afsæt i en lokal profil. Der er mange temaer der kan komme i spil.

I projektperioden afkobles Ramløse Skole fra Nordstjerneskolen. I forlængelse heraf er det væsentligt at understrege, at beslutningen om pilotprojektet ikke ændrer ved, at Nordstjerneskolen fortsat modtager de børn, der ønsker at fortsætte deres skolegang på Nordstjerneskolen efter 6. klassetrin.

Styregruppe for pilotprojekt

I forlængelse af den politiske beslutning har administrationen i Center for Børn og Unge igangsat en inddragelsesproces med henblik på at skabe en god ramme for den lokale proces. Det indebærer bl.a. at der er nedsat en styregruppe.

Styregruppen mødes et par gange før sommerferien. Styregruppen vil give input til den kommende ledelsesprofil på Ramløse Skole, såvel som flere styregruppemedlemmer vil indgå i ansættelsesudvalget. Herudover vil styregruppe være med til at kaste lys over opmærksomhedspunkter i forbindelse med den kommende lokale proces, herunder bidrage til at sikre at de lokale spørgsmål bliver hørt og besvaret.

Styregruppens medlemmer:

  • Formand for styregruppen: Anne Steffensen, centerchef CBU
  • Forældrerepræsentanter for Ramløse Skole og Ramløse Børnehus: Hanne Svendsen, Monica Sonne
  • Ledelsesrepræsentant for Ramløse Børnehus: Jette Wrem
  • Medarbejderrepræsentant for Ramløse Børnehus: Lone Fredsbo
  • Medarbejderrepræsentant for Ramløse Skole: Mira Wittrock Larsen
  • Medarbejderrepræsentant for Skolehuset: Camilla Holm
  • Medarbejderrepræsentant for FO Ramløse Skole : Hannah Lauritsen
  • Teknisk Serviceleder på Ramløse Skole: Torben Nielsen
  • Repræsentant for Lokalrådet og RAMhuset: Betty Schachtschbel
  • Konsulent og tovholder, Ellen Margrethe Holmsted Jensen

Nordstjerneskolens skolebestyrelse valgte, at forældrerepræsentanterne i styregruppen er udpeget gennem forældrerådet/kontaktforældre. De øvrige medlemmer er valgt ved, at den enkelte enhed selv har meldt ind, hvem der skal repræsentere enheden i styregruppen.

Skoleleder

Der ansættes en skoleleder på Ramløse Skole, som forventes at tiltræde pr 1. august 2017. Der er planlagt en rekrutteringsproces i juni måned. Vi forventer at kunne offentliggøre navnet på den nye skoleder i næste nyhedsbrev, der udsendes d. 30 juni. Vi kan oplyse, at der allerede på nuværende tidspunkt er flere, der har henvendt sig og vist interesse for stillingen. Skolelederen vil som udgangspunkt være leder for skole, fritidsordning (FO) og Skolehuset.

Nuværende afdelingsleder Karin Magnussen varetager de ledelsesmæssige opgaver indtil den 1. august.
Karin Magnussen vil pr. 1. august overtage en del af projektledelsen af skolebyggeriet i Gilleleje samt andre konsulentopgaver i Center for Børn og Unge.

Der er lavet aftale med den nuværende leder af FO Lene Forsberg om, at hun varetager ledelsen af FO frem til jul.

Praktiske løsninger

Det er vigtigt at understrege, at pilotprojektet ikke ændrer ved de beslutninger, der er truffet omkring tilrettelæggelse af skoledagen i det kommende skoleår 2017/18. Det betyder, at udmeldinger der er meldt ud inden sommerferien som udgangspunkt også gælder efter 1. august, hvor den kommende skoleleder tiltræder.

I forbindelse med afkoblingen fra Nordstjerneskolen vil der være en del funktioner, som skal aftales selvstændigt i Ramløse eller hvor der skal laves samarbejdsaftale med Nordstjerneskolen. Det gælder f.eks. IT support, vikardækning etc. Vi forventer at kunne udmelde mere herom i næste nyhedsbrev.

Økonomi

Tildelingsmodellen på skoleområdet tildeler et budget pr. matrikel - til ledelse, pedel og sekretær. Resten fordeles pr. elev. Den model laves ikke om.

Nordstjerneskolen har frem til nu haft eet budget at operere ud fra og to matrikler at skulle betjene. Skolen har undervejs vurderet, hvordan ressourcerne skulle fordeles. På den måde kan man godt sige, at Ramløse har fået mere end den får nu, hvor den skal stå alene. Man kan dog ikke sige, at fordi skolen nu står alene, får den færre ressourcer til sin rådighed.

”Kan det hænge sammen økonomisk?” Dette spørgsmål er stillet af mange i forskellige sammenhænge. Svaret er ja. Men ikke fuldstændig uændret. Ramløse Skole får en økonomi, der på mange måder ligner andre små skolers økonomi. Det kan lade sig gøre at drive skole for de penge, der tildeles. Men det kræver, at vi tænker kreativt og nogle gange anderledes end vi har været vant til - for at finde de bedste løsninger for den økonomi, der nu en gang er.

Nordstjerneskolen har i indeværende skoleår oparbejdet et underskud, der skal "fordeles" når skolen skal deles. Denne fordeling vil ske i et samarbejde mellem skolens nuværende ledelse og administrationen, således at der sker en rimelig fordeling i forhold til hvordan og hvor underskuddet er opstået.

Der er ved at blive gennemført nogle personalemæssige reduktioner. Dette skyldes tre forhold: 1) Det førnævnte underskud, 2) et faldende elevtal samt det forhold, 3) at der i det kommende skoleår vil være færre midler til alle skoler, som følge en handleplan på det specialiserede område.
Disse tre forhold har ingen sammenhæng med den politiske beslutning om Ramløse Skole, men rammer uheldigvis lige præcis oveni. Det er gældende praksis, at den slags personalereduktioner sker omkring maj måned før det kommende skoleår.

Selve reduktionerne er gennemført ud fra de objektivt fastsatte kriterier, der er besluttet af Hovedsamarbejdsudvalget. Herudover har vi kigget på den enkeltes kompetencer, hensyn til fagfordeling, samt den enkelte medarbejders ønske om fremtidigt arbejdssted.
Reduktionerne er gennemført af den nuværende ledelse, men i et samarbejde med administrationen - på baggrund af den særlige situation, vi står i. Det vil aldrig blive oplevet 100% retfærdigt eller rigtigt. Man kan ikke tage alle hensyn på een gang. Det er vigtigt, at vi nu bakker de medarbejdere op, der skal være med til at drive Ramløse Skole videre!

Orienteringsmøder

Udover nyhedsbreve til der blive afholdt to orienteringsmøder.

Der er planlagt et orienteringsmøde for forældre til børn i dagplejen, Ramløse Børnehus, Ramløse Skole (FO) og Skolehuset, mandag den 22. maj kl. 16.30-18.00 på Ramløse Skole (kantinen).

Der er planlagt et borgermøde tirsdag den 13. juni kl. 19.00- 21.00 i Ramløsehallen.

På begge møder vil der blive orienteret om indholdet i den politiske beslutning samt indholdet i processen før og efter sommerferien. Derudover vil der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Centerchef Anne Steffensen er i løbet af april og maj på besøg i forskellige medarbejderfora, skolebestyrelsen, Lokalrådet og RAMhuset for at orientere om beslutningen og den efterfølgende proces.

Tidsplan

Dato Aktivitet
April-maj Orientering i medarbejderfora, bestyrelser, Lokalråd, Ramhuset etc.
April-maj Nedsætte styregruppen
11. maj Styregruppe samles til første møde
16. maj Nyhedsbrev I
22. maj Forældreorienteringsaften kl. 16.30-18.00 på Ramløse Skole
13. juni Borgermøde kl. 19.00-21.00 i Ramløsehallen
19. - 24. juni Ansættelsessamtaler vedr. skoleleder
30. juni Nyhedsbrev II (bl.a. offentliggørelse af navn på kommende skoleleder)
1. august Ny skoleleder tiltræder

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til kontakte et af styregruppemedlemmerne, som enten kan svare eller bringe spørgsmålet ind i styregruppen. Vi vil svare på spørgsmål via mail, nyhedsbreve og orienteringsmøder.