Ramløse Lokalråd og Ramløse Guiden afholder som sædvanlig generalforsamling den samme aften. I år er det tirsdag den 7. marts kl. 19.00 (lokalrådet) og kl. 20.00 (Ramløse Guiden) i Ramløse Sognelænge.

t bestyrelse

Lokalrådet

Ramløse Lokalråd er et fællesorgan for alle personer bosiddende i Ramløse Sogn. Som de foregående år afholder Ramløse Lokalråd generalforsamling i Sognelængen i samarbejde med Ramløse Guiden.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Lokalrådets beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab
 4. Forslag fra rådet eller borgerne.
 5. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til rådet
  På valg er Ingrid Dræby Pedersen og Per Larsen som medlem.
  Villy Nielsen og Paul Plant er på valg som suppleanter. Der er mulighed for valg af yderligere 3 medlemmer.
 6. Valg af revisor/revisorsuppleant
  På valg er revisorsuppleant Knud Antonsen
 7. Eventuelt

Forslag fra borgerne skal være Lokalrådets formand, Ingrid Dræby Pedersen, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle borgere bosiddende i Ramløse Sogn, er meget velkommen.

Ramløse Guiden

Dagsordenen ifølge vedtægterne, som kan findes på ramloseguiden.dk.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år
 3. Regnskabet og budget fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand på lige år
 7. Valg af kasserer på ulige år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. To vælges på lige år og én på ulige år.
 9. Valg af to suppleanter, der vælges hvert år.
 10. Valg af to revisorer på skift hvert år.
 11. Eventuelt

Vi minder om, at til generalforsamlingen i Ramløse Guiden har alle fremmødte taleret, men kun medlemsforeningerne har stemmeret - en stemme pr. forening.

Traktement

I år er det Lokalrådets tur til at være vært for et lille traktement mellem Lokaldets og Guidens generalforsamlinger. Det går på skift mellem de to foreninger, og i år er det altså Lokalrådet.